Promocje
Obrazek na desce 42 cm - Anioł różowy
Obrazek na desce 42 cm - Anioł różowy
125,00 zł 115,00 zł 101,63 zł 93,50 zł
szt.
Obrazek na desce 31,5 cm - Anioł niebieski
Obrazek na desce 31,5 cm - Anioł niebieski
95,00 zł 89,00 zł 77,24 zł 72,36 zł
szt.
Obrazek na desce 42 cm - Anioł niebieski
Obrazek na desce 42 cm - Anioł niebieski
125,00 zł 115,00 zł 101,63 zł 93,50 zł
szt.
Obrazek na desce 31,5 cm - Anioł różowy
Obrazek na desce 31,5 cm - Anioł różowy
95,00 zł 89,00 zł 77,24 zł 72,36 zł
szt.
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Sklep pod adresem http://www.genesis-kielce.pl/ jest sklepem internetowym prowadzonym przez Hannę Smysło prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Genesis dewocjonalia Hurt Detal Import Eksport Hanna Smysło, nr NIP: 657-100-90-90, nr REGON: 290540540, w ramach wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

WSTĘP

Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania sklepu internetowego, funkcjonującego pod domeną http://www.genesis-kielce.pl/ oraz świadczenia i korzystania z Usług.

Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Genesis dewocjonalia Hurt Detal Import Eksport Hanna Smysło (dalej „Genesis”) jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep, w szczególności zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.genesis-kielce.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym www.genesis-kielce.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Nazwa Sklepu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

 

CZĘŚĆ I. SKLEP INTERNETOWY

 

DEFINICJE:

Czas realizacji zamówienia – jest to czas, w jakim zostanie dokonane skompletowanie i wysłanie zamówienia wybraną przez Klienta formą dostawy;

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Klient - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat z tytułu zamówień;

Koszyk – funkcjonalność umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności takich jak: adres dostawy, ilość produktów, dane do faktury, sposób płatności, sposób dostawy.

Magazyn – miejsce, w którym przechowywane są produkty będące w ofercie Sklepu;

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Genesis podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub kartą płatniczą.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przesyłka płatna przy odbiorze towaru (za pobraniem) – płatność wykonywana przez Klienta z możliwością opłacenia zamówionych produktów przy ich odbiorze;

Płatność w siedzibie firmy – płatność wykonywana przez Klienta przy odbiorze osobistym w siedzibie firmy pod adresem ul. Warszawska 147, 25-547 Kielce

Siedziba firmy – siedziba Sprzedawcy - ul. Warszawska 147, 25-547 Kielce;

Sprzedawca – Hanna Smysło prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Genesis dewocjonalia Hurt Detal Import Eksport Hanna Smysło wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Warszawska 147, 25-547 Kielce, NIP 657-253-26-52, REGON 290540540, adres poczty elektronicznej: genesis21@wp.pl, numer telefonu:  0048 41 362 56 73.

Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.genesis-kielce.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu;

Strona produktowa – strona w Sklepie, na której umieszczone są informacje dotyczące produktu.

Towar/Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie  www.genesis-kielce.pl

2. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu  oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami pkt II regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

II. Rejestracja

1. W celu rejestracji w Sklepie (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.

2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta do Sprzedawcy z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym.

III. Zasady korzystania ze Sklepu

1. Logowanie do Sklepu odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).

2. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu www.genesis-kielce.pl mogą być zgłaszane Sprzedawcy. Reklamacje dotyczące produktów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 regulaminu.

3. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

4. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

IV. Informacje o towarach

1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu www.genesis-kielce.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Ceny Produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu:

a) zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich;

b) nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu zapłaty i dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronach pomocy w sekcji "dostawa" Koszty dostawy.

5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. 

V. Warunki realizacji zamówień

1. Klient może składać zamówienia:

(a) 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu za pośrednictwem strony internetowej www.genesis-kielce.pl;

(b) telefonicznie pod numerem telefonu 0048 41 362 56 73

(c) drogą e-mail pod adresem: genesis21@wp.pl

2. W celu złożenia zamówienia należy:

a) zalogować się do Sklepu www.genesis-kielce.pl lub skorzystać z możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji;

b) wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);

c) wybrać sposób dostawy (sposób dostarczenia produktu);

d) w przypadku gdy zamówienie będzie odebrane przez Klienta oznaczej tej opcji;

e) wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu a także podać numer telefonu do kontaktu w sprawie odbioru.

f) wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane do odbioru zamówienia, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT;

g) wybrać formę płatności;

h) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” albo „Zamawiam i płacę przy odbiorze”, w zależności od wyboru formy płatności. W przypadku złożenia zamówienia bez rejestracji możliwe jest tylko kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”;

3. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności.

4. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego produktu objętej jednym zamówieniem.

5. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu/produktów.

6. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem Sklepu o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej. 

7. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta w zależności od jego wyboru:

(a) na adres wskazany przez Klienta przy rejestracji;

(b) na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który:

a) co najmniej jednokrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia przesłanego przesyłką kurierską;

b) co najmniej jednokrotnie nie odebrał przedmiotu zamówienia z Siedziby firmy;

9. W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, w tym także jeśli zakup ich od dostawców nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sprzedawca poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub drogą telefoniczną, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa z przyczyn niezależych od Sprzedawcy, Sprzedawca może zaproponować Klientowi:

(a) anulowanie całości zamówienia;

(b) anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie

(c) podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów).

11. W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w pkt X regulaminu.

12. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy), Sprzedawca może anulować zamówienie w całości.

13. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 10-11 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zasady zwrotu należności zostały szczegółowo opisane w pkt XI regulaminu.

14. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Srzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia

15. Świadczenie przez Genesis usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez Genesis za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Genesis albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Klienta składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego. Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować zamówienie (Klientowi przysługuje umowne prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży) do momentu nadania przez Genesis przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Oświadczenie woli o anulowaniu zamówienia może zostać złożone najpóźniej w ciągu 1 godziny od momentu potwierdzenia zamówienia przyciskiem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, poprzez wysłanie na adres email biuro@genesis-kielce.pl wiadomości o treści „Proszę o anulowanie mojego zamówienia o numerze …. (z podaniem numeru zamówienia)”, bez konieczności podawania przyczyny.

VI. Modyfikacja zamówienia

1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie - o ile produkty nie posiadają statusu „skompletowane”.

2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu www.genesis-kielce.pl w zakładce „Twoje konto” lub klikając w link wysłany w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia dla zakupów bez rejestracji, lub kontaktując się ze Sprzedawcą.

3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

VII. Formy płatności i dostawy

1. W przypadku złożenia zamówienia przez zarejestrowanego Klienta zapłaty można dokonać:

a) podczas odbioru przedmiotu zamówienia w Siedzibie firmy – gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie www.genesis-kielce.pl;

b) podczas odbioru przedmiotu zamówienia po dostarczeniu go przez firmę kurierską - gotówką. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie www.genesis-kielce.pl;

c) przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem na konto Sprzedawcy podane podczas składania zamówienia. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

2. Klient bez rejestracji może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terenie Polski, w takim przypadku Klient może zapłacić jedynie przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) - przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

3. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju produktu i/lub miejsca odbioru zamówienia.

4. W tytule przelewu należy podać numer zamówienia, numer klienta, dane osobowe.

5. W przypadku wybranych produktów Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

6. W przypadku zamówień przesyłanych za granicę, Sprzedawca zastrzega płatność przelewem z góry.

VIII. Czas realizacji zamówień

1. Czas realizacji zamówienia jest podawany przy każdym Produkcie. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania paczki.

2. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego produktu.

3. Zamówienia wysyłkowe są dostarczane za pośrednictwem kuriera pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres pocztowy .

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

IX. Warunki reklamacji

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i posiadają gwarancję jakości producenta.

2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie w związku z niezgodnością towaru z umową lub stwierdzeniem jej wad.

3. W takim przypadku Klient / Konsument powinien odesłać na swój koszt, odpowiednio zabezpieczony towar przesyłką pocztową/kurierską na adres Sprzedawcy: ul. Warszawska 147, 25-547 Kielce lub dostarczyć go do Siedziby firmy. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

4. W przypadku płatności przy odbiorze Klient jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W związku ze stwierdzeniem wad towaru z umową, konieczne jest sporządzenie przez Klienta protokołu zniszczeń wraz z kurierem.

5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawniony albo wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów towaru), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. 

7. Klient nabywający produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Sprzedawcy za nabycie danego produktu.

8. Dostarczenie (zwrot) uszkodzonej lub niezgodnej z opisem przesyłki powinno nastąpić w ciągu maksymalnie 14 dni od daty sprzedaży (odbioru). Po tym terminie reklamacje nie będą uwzględniane.

9. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

 

10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

1.Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację.

Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

2. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

3. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.

4. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

X. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie Produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki:

a) kontaktując się ze Sprzedawcą;

b) samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu www.genesis-kielce.pl

2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie www.genesis-kielce.pl w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej.

3. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia

4. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej.

5. W takim przypadku Konsument zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy Produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jej cechy i funkcjonowanie. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać sposób odpowiednio zabezpieczony, w sposób zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie się wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu (np. zabrudzenie itp.). Sprzedawca informuje, że zużycie Produktu wykraczające poza opisany sposób powoduje dla niego całkowitą utratę jego wartości z uwagi na to, że w swojej ofercie nie posiada on rzeczy używanych. Sprzedawca zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami pkt XI regulaminu.

6. Bezpośredni koszt zwrotu Produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:

a) w Siedzibie firmy – podczas odbioru przesyłki;

b) po odebraniu przesyłki w Siedzibie firmy lub dostarczonej kurierem  – w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej. Wówczas produkty, co do których Konsument odstąpił od umowy, należy odesłać do Siedziby firmy..

8. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem.

9. Zwrotowi nie podlega towar zamówiony na firmę, na którą otrzymali Państwo fakturę VAT.

 

XI. Zwrot należności Klientowi

1. Sprzedawca dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

a) anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

b) zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej;

c) zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Siedzibie firmy i było uprzednio opłacone z góry;

d) uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny.

2. W przypadku zwrotu Produktu (odstąpienia od umowy) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone:

a) z góry za pomocą przelewu;

b) przy odbiorze u kuriera;

4. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub złożenie reklamacji nastąpi w Siedzibie firmy, a zamówienie:

a) zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Siedzibie firmy;

b) zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3

5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Sprzedawcy zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

XII. Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta lub w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie www.genesis-kielce.pl, w procesie korzystania ze Sklepu www.genesis-kielce.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie www.genesis-kielce.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie www.genesis-kielce.pl

2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie www.genesis-kielce.pl.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie Sprzedawcy.

5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu www.genesis-kielce.pl poświęconej polityce prywatności.

XIII. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  6. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
  7. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  8. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

XIV. Postanowienia końcowe

1. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Klientów i Sprzedawcę.

2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

4. W przypadku Klientów nie będących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia niniejszego Regulaminu "Prawo odstąpienia od umowy".

5. Regulamin jest dostępny pod adresem www.genesis-kielce.pl

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.genesis-kielce.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl